Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Odnowa i rozwój wsi

 

Podstawowe informacje o działaniu "Odnowa wsi"

KTO MOŻE SIĘ UBIEGAĆ O POMOC:
- gmina,
- instytucja kultury, dla której organizatorem jest jednostka samorządu terytorialnego,
- kościół lub inny związek wyznaniowy,
- organizacja pozarządowa mająca status organizacji pożytku publicznego (w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie).

O ILE MOŻNA SIĘ UBIEGAĆ:
Maksymalna wysokość pomocy na realizację projektów w jednej miejscowości wynosi 500 000 zł
Wielkość pomocy przyznanej na realizację jednego projektu nie może być niższa niż 25 000 zł.

JAKA JEST FORMA POMOCY:
Poziom pomocy finansowej z EFRROW wynosi
maksymalnie 75% kosztów kwalifikowalnych projektu.
Wymagany krajowy wkład środków publicznych, w wysokości co najmniej 25% kosztów kwalifikowalnych projektu, pochodzi ze środków własnych beneficjenta.

ZAKRES DZIAŁANIA:
Pomocy finansowej udziela się podmiotom z tytułu inwestycji w zakresie:
1) budowy, przebudowy, remontu lub wyposażenia obiektów:
a) pełniących funkcje publiczne, społeczno-kulturalne, rekreacyjne i sportowe,
b) służących promocji obszarów wiejskich, w tym propagowaniu i zachowaniu dziedzictwa historycznego, tradycji, sztuki oraz kultury,
2) kształtowania obszaru przestrzeni publicznej;
3) budowy remontu lub przebudowy infrastruktury związanej z rozwojem funkcji turystycznych, sportowych lub społeczno-kulturalnych;
4) zakupu obiektów charakterystycznych dla tradycji budownictwa w danym regionie, w tym budynków będących zabytkami, z przeznaczeniem na cele publiczne;
5) odnawiania, eksponowania lub konserwacji lokalnych pomników historycznych, budynków będących zabytkami lub miejsc pamięci;
6) kultywowania tradycji społeczności lokalnej oraz tradycyjnych zawodów.

Planowany termin naboru wniosków w roku 2012 -
luty

 XLSzestawienie_faktur_26.08.10.xls

PDFformularz_zestawienie_fak7.pdf

PDFformularz_zestawienie_fak9.pdf

PDFiwx1_413_313_3z_06x10x201.pdf

PDFwx1_413_313_3z.pdf

XLSXwniosek edytowalny odnowa wsi..xlsx

Link do strony UMWO - Dokumenty do pobrania

http://umwo.opole.pl/serwis/index.php?id=7357

Wersja XML