Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER

    

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie"

W Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 kontynuowane będzie wdrażanie podejścia LEADER, które realizowane było przez lokalne grupy działania na podstawie lokalnych strategii rozwoju w ramach PROW 2007-2013. Za pośrednictwem LGD na świętokrzyską wieś trafiły środki na poprawę infrastruktury – w szczególności społecznej i kulturalnej, kultywowanie dziedzictwa, tworzenie nowych miejsc pracy, a także na aktywizację mieszkańców i integrację społeczną.

LEADER będzie realizowany na obszarach wiejskich, przez które rozumieć należy obszar całego kraju, z wyłączeniem obszaru miast o liczbie mieszkańców większej niż 20 000. LEADER jest oddolnym, partnerskim podejściem do rozwoju obszarów wiejskich, realizowanym przez lokalne grupy działania, polegającym na opracowaniu przez społeczność wiejską lokalnej strategii rozwoju oraz realizacji wynikających z niej innowacyjnych projektów, zaplanowanych w oparciu o istniejące zasoby ludzkie, naturalne, kulturowe lub historyczne.

Podejście Leader, mając na celu lokalny rozwój obszarów wiejskich, przyczynia się do osiągania celu szczegółowego Programu „wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich” w ramach priorytetu wspieranie włączenia społecznego, ograniczenia ubóstwa i rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich.

Nazwa LEADER określa się rozwój lokalny kierowany przez społeczność, który jest:

W skład działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” wchodzą poddziałania:

Poddziałanie: wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji.

Wersja XML