Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Co to jest Lokalna Strategia Rozwoju?

Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (w skrócie LSR) jest dokumentem, który stanowi podstawę do działań podejmowanych przez Lokalną Grupę Działania „Górna Prosna” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Istotą LSR jest wskazanie kierunków rozwoju obszaru objętego LSR tj. gmin: Gorzów Śląski, Praszka, Radłów i Rudniki. Zasadniczym celem pracy nad strategią było poszukiwanie i zdefiniowanie tych kierunków. Lokalna Strategia Rozwoju jest dokumentem, który opracowała Lokalna Grupa Działania z udziałem społeczności lokalnych.

Podstawą dla tworzenia LSR były szeroko zakrojone konsultacje społeczne, w których udział wzięły podmioty publiczne, społeczne, gospodarcze oraz mieszkańcy z naszego terenu. W trakcie tych konsultacji zostały zidentyfikowane potrzeby lokalnego środowiska, a także uwarunkowania przestrzenne, geograficzne, przyrodnicze, które wytyczyły kierunki rozwoju obszaru objętego LSR

Wersja XML